Môi trường lao động

các tài liệu văn bản pháp luật về quan trắc môi trường lao động

  • Thông tư 19/2011 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lí vệ sinh lao động, sức khỏe công nhân và bệnh nghề nghiệp.
  • Điều 18 Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 quy định người sử dụng cần lao phải công ty đánh giá, kiểm soát những yếu tố nguy hiểm, độc hại tại nơi khiến cho việc để đề ra các giải pháp kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, chăm sóc cho người lao động.
  • Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định cụ thể các điều của Luật an toàn, vệ sinh cần lao về kiểm định an toàn, huấn luyện vệ sinh cần lao và quan trắc môi trường.
  • Thông tư 19/2016/TT-BYT quy định nội dung quản lí an toàn vệ sinh cần lao. môi trường lao động

5/5 - (1 bình chọn)

Môi trường lao động

ping post